با رفتارهای منفی مادرم چگونه برخورد کنم؟

با عرض سلام و تحیت
توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب می کنم:
۱- احترام والدین در همه احوال واجب است و به هیچ وجه ساقط نمی شود.
۲- میان احترام و تبعیت تفاوت وجود دارد. تبعیت از والدین هم واجب است مگر اینکه با تعالیم و تکالیف شرعی منافات داشته باشد.
۳- طبعا رعایت حقوق والدین سختی خود را دارد و اگر چنین نبود شاید نیازی به سفارش و یادآوری قران در این زمینه نبود.
۴- در روایات نورانی رعایت حریم مادر از تاکید بیشتری برخوردار است.
۵- هر اندازه که احترام و همراهی با والدین مشقت بیشتری داشته باشد، اجر و پاداش آن نیز در نزد حضرت رب بیشتر خواهد بود.
۶- هر اندازه هم که مطابق میل والدین عمل شود و از کوچکترین حقوق ایشان مضایقه نشود، بازهم ذره ای از حقوق والدین ادا نمی شود. به گونه ای که در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر فرزندی، بارها با پای پیاده مادر خود را بر دوش حمل کند و به زیارت خانه خدا ببرد بازهم از عهده جبران زحمت زایمان مادر برنمی آید. حالا ضمیمه کنید سایر مشقات و حمات فراوانی چون شیردهی، شب نخوابی، مراقبت و... .

بر این مبنا سعی کنید بیش از بیش حریم ایشان را نگاه دارید و خود را در حال جهاد ببینید. مضافا اینکه اگر ایشان ناخوش و یا بیمار باشند که مسولیت شما بیشتر است.
به منظور جلوگیری از ناراحتی متقابل شایسته است؛
- سطح توقعات از همدیگر را منطبق بر شرایط و موقعیت فرد مقابل تنظیم کنید.
- از حساسیت نسیت به رفتارهای منفی یکدیگر اجتناب نمایید.
- به گفتگوهای خود ادامه دهید.
- به هنگام بروز رفتارها و موقعیتهای اختلافی، به جای رفتارهای خود تخریبی و یا دگر تخریبی، موقعیت را ترک کنید.
- برای بدست آوردن آرامش، در آیات الهی بیشتر تدبر کنید، مقام و منزلت مادر را و اجر احترام به ایشان را به یاد آورید، چند جرعه آب خنک بنوشید، قدم بزنید، در محیطی خلوت و یا آزاد فریاد بکشید، گریه کنید و... .

قابل یادآوری است که یک روی سکه رفتارهای احتمالا منفی مادر شماست، لکن روی دیگر آن به شخصیت حضرتعالی، قابلیتها و مهارتهای جنابعالی در مواجه با موقعیتهای استرس زا بر می گردد که البته در جای خود باید پیرامون آن بحث کرد.

با آرزوی توفیق روزافزون حضرتعالی

منبع: شهر سوال