در مقابل رابطه تلفنی دخترم با نامحرم چه واکنشی نشان دهم؟

ضمن عرض سلام و تحیت محضر حضرتعالی و تشكر از حسن اعتماد شما

به نظر بنده  در این مرحله اقدام شما مبنی بر تغافل و به روی ایشان نیاوردن اقدام سنجیده و بجایی بوده است.
طبعا نوع مراوادت و دوستان وی در چگونگی رفتار ایشان تاثیر مستقیم دارند. ضمن اینكه نوشته های ایشان گویای این است كه از نوع ارتباط با مادر ناراضی است. شاید عدم درك متقابل و یا سخت‌گیری و ایجاد محدودیتهای افراطی، طعنه و سرزنش، كنترل بیش از اندازه و...علت رابطه سرد ایشان با مادر باشد.

به هر حال توبه ایشان و تشرف به خانه خدا و پرورش در خانواده مذهبی نیز بیانگر این است كه ایشان از طینت پاكی برخوردار هستند هرچند كه در اثر فقر عاطفی، محیط آلوده و دوستان ناسالم و همچنین تحریك نیاز جنسی، دچار این اشتباه شده باشند.

بنابراین سعی شود كه:
مقدمات ازدواج سالم ایشان فراهم شود؛
فضای عاطفی و صمیمی  در منزل تقویت و ارتقاء یابد؛
به طور نامحسوس، مدیریت بیشتری بر نوع روابط و دوستان ایشان صورت بگیرد؛
زمینه آسیبهایی چون بیكاری، بی برنامگی، سایتهای اینترنتی و...كاهش یابد؛
از طرف مادر ایشان تشویق شود تا با یك مشاور در ارتباط با موضوع مذكور و آسیبهای آن و همچنین آینده وی صحبت شود؛
به خواسته ها و تصمیمات منطقی و مشروع ایشان بیشتر احترام گذاشته شود؛
حضور در اماكن و محیطها و همچنین جلسات مذهبی بیشتر گردد؛
ایشان باید دریابند كه علی الرغم ارتكاب چنین خطایی و توبه شكستنهای مكرر، هنوز و برای همیشه راه برای جبران و بازگشت باز است و نباید هیچگاه خود را از دست رفته بدانند.

دعای خیر شما بدرقه راه ایشان.

منبع : شهر سوال