آیا اهل سنت هم به این قائل هستند که حائض قضای روزه دارد یا نیازی به قضا نیست؟

 آری، اهل سنت نیز قضای روزه‌ی رمضان را برای زنی که به جهت دیدن حیض روزه نگرفته است، واجب می‌دانند.[1]

 

[1]. ر.ک: جزیرى، عبد الرحمن، غروى، سید محمد، یاسر، مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت(ع)، ج‌1، ص 216، دار الثقلین، بیروت، چاپ اول، 1419ق؛ مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج ‌1، ص 48، دار التیار الجدید، دار الجواد، بیروت، چاپ دهم، 1421ق.

 

منبع : اسلام کوئست