اگر خانمي در حال حيض يا جنابت موهايش را رنگ كند يا از حنا استفاده كند،‌ براي غسل يا نماز يا وضوي او ضرري مي رساند؟

رنگ کردن مو

خضاب كردن به حنا و رنگ كردن موها هنگام حيض يا جنابت كراهت دارد، ولي اشكال براي غسل يا نماز يا وضو ايجاد نمي كند.[1]
كراهت به اين معنا است كه اگر آن ها را انجام ندهد، بهتر است. اگر انجام بدهد، گناهي نكرده است.
[1] توضيح المسائل مراجع ،‌ج 1، مسئلة 476 و 356.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید