آیه متعه کدام است؟ آراء مفسرین سنی در این مورد؟ لطفاً از منابع اهل تسنن باشد.

متعه

 متعه در آیه 24 از سوره نساء آمده است و اکثر مفسرین آن را پذیرفته اند ولی بعضی می گویند نسخ شده است و بعضی هم نسخ آن را به خلیفه دوم نسبت می دهند، و این حدیث معروف است که خلیفه دوم گفت دو متعه در عهد پیامبر حلال بودند و من آنان را حرام می کنم و عمل کننده آنها را مجازات می کنم. تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیه 24سوره نساء را ملاحظه فرمایید. به عقیده ما شیعیان خلیفه دوم چنین حقی نداشته است که احکام خداوند را تغییر دهد.[i]

[i] شرح تجرید قوشجی مبحث امامت ص 464 و غیره.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.