حق پولی ائمه اطهارع چگونه است؟ حق امام یا امامانعه چطور؟

نیمی از خمس متعلق به امام عصرعج است که دراین زمان باید به مجتهد جامع الشرایط داده شود تا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.

البته دراصل، خمس به شش سهم تقسیم می شود، یک سهم آن برای خداوند متعال است، یک سهم آن از آن پیغمبر اکرمص ویک سهم ازآن امام معصومع که تمامش متعلق به امام عصرعج می باشد.

سه سهم باقیمانده نیز ازآن ایتام، مساکین وابناءالسبیل(در راه مانده ها) و سادات است که با اذن (مجتهد جامع الشرایط) داده می شود، البته باید این سه گروه شرایطی داشته باشند که درکتب مفصل فقهی ذکر شده است.۱

۱) احکام عمومی،ج۱،محمد وحیدی،ص۳۲۴به بعد،وتوضیح المسائل مراجع،ج۲،ص۶۲به بعد