۱- آیاخداوند معاذا…با مهلت دادن به شیطان با همکاری می نماید؟۲- با توجه به اینکه گفته می شود باهبوط آدم و حوا به زمین شرمگاهشان پیدا می شود آیا قبلاً آنها شهوت نداشتند؟

۳- اینکه خداوند درسوره اعراف پاداش متقین را خلاصی از خوف وحزن معرفی می نماید چطور است که از خصوصیات مؤمن ترس است؟

۱- ازآیات قرآن (سوره اعراف/آیه ۸، سوره حجر/آیه ۴۴وسوره ص/آیه ۷۳) چنین استفاده می شود که شیطان از افزایش نسل بشر،وجود برنامه هدایتی خداوند درمیان انسانها، فلسفه آفرینش آگاهی داشته وآرزوی گمراه ساختن تمامی اولاد آدم(ع) را درسر می پرورانده است و چون سجده برآدم را حرکتی برای هموار کردن طریق کمال انسانی می دانست از آن سرپیچی کرد، تا بتواند تا روز قیامت درمسیر گمراهی انسان بکوشد. با این وصف باید توجه داشت که خداوند با زنده ماندن شیطان تا روز معینی موافقت کرد نه تا روز قیامت پس تداوم حیات ابلیس چون فرشتگان الهی، از قبل معین بود، نه اینکه شیطان ازخداوند بخواهد و خداوند با او همراهی وموافقت کند، لکن شیطان ازاین مطلب اطلاع نداشت.

۲- برادرعزیر برای نیل به پاسخ این پرسش دانستن دونکته لازم است

۱) با توجه به آیه ۳۵ از سوره بقره وآیه ۱۹ از سوره اعراف وآیات ۱۱۷ و۱۱۹ از سوره طه آدم وحوا درمسیرهبوط به زمین به طور موقت دربهشت سکنی گزیدند.

مفسران درباره اینکه بهشت آدم و حوا کدام بهشت بوده نظریات مختلف دارند. علامه عسگری به دلایلی که یکی ازآنها سخن

نویسنده (قاموس کتاب مقدس) است می گوید : بهشت آدمی درعراق ومحل هبوطش بابل است . همه اهل سنت به گفته مؤلف روح البیان براین باورند که بهشت آدم همان بهشت جاودان است .درادبیات دینی نیز حافظ همین نظر را دارد .

من ملک بودم وفردوس برین جایم بود آدم آورد بدین دیر خراب آبادم

فخر رازی می گوید : اصحاب ما بهشت خلد را بهشت آدم می دانند .

با این حال بعضی از مفسران شیعه وازآن جمله علامه طباطبائی معتقدند که بهشت آدم بهشت برزخی بوده است.

۲)در بهشت جاودان انسان به چیزی می رسدکه عین خواسته نهایی اوست وآن کمال مطلق است . این یک حقیقت قرآنی است، آن جا که می گوید لایبغون عنها حولا یعنی برعکس نعمت های دنیا نعمت های بهشتی بگونه ای است که هر قدر از آن نعمتها بهره ببرد، طالب تحول وتجدد در نعمت ها نمی شود .

به فرموده خدای متعال : اهم ما یشاؤون فیها دربهشت هر چه بخواهند برای آنان حاضر است. این آیه وآیات مشابه دلالت می کند که خواسته های نفس درعالم آخرت نعمت ها را ایجاد می کند ونفس در پی کمال مطلق نعمت ها را طالب می شود . روی همین حساب، اهل معرفت معتقدند که مطلوب واقعی انسان یعنی آنچه که درآرزوی انسان است، غریزه هاست، غریزه یک نیروی مادی حیوانی است وانسان بهشتی از آلودگی آن پاک ومنزه می باشد. با این وصف آن زن باکره ایی که شما برای انسان در بهشت از قرآن استنباط کرده اید صحیح نیست تا شبهه ایجاد شود که چرا بهشت آدم و حوا نبوده است ودربهشت رستاخیز است. باید توجه داشت که قرآن برای بیان نعمتهای بهشتی از الفاظ وقوالب مادی استفاده کرده تا قابل فهم برای آدمیان دنیای مادی باشد، وگرنه حقیقت نعمت های بهشتی فوق تصورانسانی است .

(برگرفته از : ۱ – فصلنامه پژوهشهای قرآنی، ش۱۶، سید ابراهیم سجادی، ۲- فصلنامه برسمان ش ۳)

۳- ترس درمنابع اسلامی یک جلوه مزموم ویک جلوه ممدوح دارد که به آن مقام خوف می گویند .

درمنابع اسلامی سخن از ترس مذموم و جوانب آن فراوان رفته است، چنانکه اولیاء الهی بویژه هنگامی که افراد جبهههای نبرد را ترک می کرده اند، ترس را گناهی بزرگ دانسته اند. این حقیقت با توجه به شخصیت مولی علی(ع) دربیانات ایشان جلوه این خاص وارد تا آنجا که برای طرد بزدلی می گوید : اگر تمامی عرب با من طرف شوند، من پشت به آنان نخواهم کرد، درمرام چنین انسانی ترس و بزدلی در میدان نبرد و هنگامه دفاع از حق، گناهی بزرگ به حساب می آید. اما ترس ممدوح یا مقام خوف، که درادبیات دینی وعرفانی از منازل سیر وسلوک بشمار می آید، خوف از روی درک، فهم وتعقل است و سازنده ونگه دارنده انسان از مهلکه های خطرناک می باشد. با این وصف گرچه ترس مذموم وترس ممدوح هر دو ترس هستند، لکن یکی ترس بی جا ودیگری خوف معقول وسازنده است .

* برگرفته از سایت مقام معظم رهبری دردانشگاهwww.nahad.net