آیا کسی که گناه کرد می تواند به خودش صدمه برساند؟ یا به عشق امام حسینع بدن خود را خونی کند، به غیر از قمه زدن؟توضیح دهید.

اولاً ازدیدگاه قرآن کریم وتعالیم حیاتبخش اسلام هرگونه صدمه زدن وبه اصطلاح اضرار به نفس منع و حرام شمرده شده است بنابراین اگر کسی مرتکب جرح ویا قتل شودبرای او مجازات متناسب با آن درنظر گرفته شده است ولی ذکر این نکته ضرورت دارد که به اجماع همه فقها، هیچکس حق ندارد خودش را بطور مستقل اجرای حد و مجازات نماید خواه این حد و مجازات مربوط به خودش باشد وخواه مربوط به شخص دیگری.۱ بنابراین اجرای حدود باید توسط ولی فقیه یا شخصی که از طرف ایشان نیابت داشته باشد صورت گیرد. همانند آنچه که درحال حاضر در محاکم صالحه جمهوری اسلامی رخ می دهد، بدین معنی که رئیس قوه قضائیه از جانب ولی فقیه اجازه قضاوت دارد وقضات محترم از طرف رئیس قوه قضائیه به صورت سلسله مراتب اجازه قضاوت وصدور حکم دارند. بنابراین نه تنها خود فرد حق ندارد خودش یا دیگری را مجازات کند بلکه اشخاصی که اجازه قضاوت نیز نداشته باشند حق مجازات ندارند.

با توجه به آنچه ذکر شد انسان حق ندارد به خودش یا دیگری جرح وارد کند هر چند این امر با عشق به امام حسینع باشد زیرا اضرار به نفس همانطور که گفته شد تحت هر عنوانی حرام است وبسیاری ازمراجع معظم تقلید نیز قمه زدن را با توجه به شرایط موجود جهانی که همه چشمها ونگاهها بسوی جمهوری اسلامی واعمال مسلمانان ایران است آنرا مصلحت ندانسته وازآن منع کرده اند. جهت استحضار جنابعالی متن استفتاء و پاسخ حضرت آیت ا…العظمی فاضل لنکرانیدامت افاضاته (مرجع معظم تقلید حضرتعالی) در ذیل می آید :

س ۲۱۷۲ ـ آیا قمه زنی جایز است؟ چنانچه دراین مورد نذری وجود داشته باشد، وظیفه چیست؟

ج : باتوجه به گرایشی که نسبت به اسلام وتشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دراکثر نقاط جهان پیدا شده، وایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام شناخته می شود، واعمال ورفتار ملت ایران به عنوان الگو وبیانگر اسلام، مطرح است لازم است دررابطه با مسائل سوگواری وعزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدا….حسین ع به گونه ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر وعلاقمندی شدیدتر به آن حضرت وهدف مقدس وی گردد. پیداست دراین شرایط، مسأله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد، بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء برآن مترتب خواهد شد. لذا لازم است شیعیان علاقمند به مکتب امام حسینع ازآن خودداری کنند. چنانچه دراین مورد نذری وجود داشته باشد، نذر واجد الشرایط صحت وانعقاد نیست.۲

(۱) جهت اطلاع بیشتر می توانید به استفتائات وتوضیح المسائل مراجع معظم تقلید در بحث حدود و دیات و قصاص مراجعه نمایید. از جمله مرجع تقلید حضرتعالی درسؤال ۱۹۰۹،۱۹۱۰ (جامع المسائل استفاتائات) اجرای حد را منوط به اذن مجتهد شمرده اند.

(۲) جامع المسائل استفاتائات از مرجع عالیقدر حضرت آیت ا…العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی،۱۳۷۵