درباره تهاجم فرهنگی توضیح دهید وکتابهایی معرفی کنید.

شواهدحاکی از آن است که شما بطور جدی وفعال قصد دارید سطح آگاهیهای خویش را افزایش داده وبا تکیه برآن هدایت وارشاد دیگران وبحث ومناظره بپردازید. دراین صورت شما باید سطح مطالعات خویش را افزایش دهید ما نیز سعی می کنیم یار ومددکار شما باشیم وضمن پاسخگویی به سؤالات، آثار وکتابهای متناسب ومفید معرفی کنیم.

درباره تهاجم فرهنگی توضیح خواسته بودید. برای ارائه توضیح دفیق وکامل به بررسی معنا ومفهوم وعلل وریشه ها وشیوههای آن می پردازیم.

فرهنگ واژه ای فارسی ومرکب از دو جزءفر و هنگ است. فر به معنای شکوه وعظمت است واگر به عنوان پیشوند به کار رود به معنای جلو، بالا، پیش و بیرون است. هنگ از ریشه اوستایی سنگThanga به معنای کشیدن، سنگینی ووقار است .این واژه مرکب به معنای بیرون کشیدن، بالا کشیدن وبرکشیدن می باشد که درادبیات فارسی به مفهوم لغوی خود بکار رفته است.۱

اصطلاح فرهنگ دارای معانی ومفاهیم متفاوت ومتنوعی است ودرسیر تاریخی خود، معانی مختلفی را به خود گرفته است. مرحوم علامه محمد تقی جعفری چنین تعریف کرده است :فرهنگ عبارت است ازکیفیت یا شیوه ی بایسته ویا شایسته برای آن دسته از فعالیت های حیات مادی ومعنوی انسان ها که مستند به طرز تعقل سلیم واحساسات تصعید شده آنان درحیات معقول تکاملی باشد. ۲

شاید بتوان بر این معنا برای فرهنگ توافق کرد :فرهنگ مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها، ورفتارهای مادی ومعنوی افراد یک جامعه است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود

تهاجم از مصدر هجوم است وهجوم به معنای حمله ناگهانی، یورش، تاخت وتازناگهانی، تهاجم به معنای به یکدیگر حمله کردن،به یکدیگر هجوم بردن ویورش آوردن می باشد.۳

تهاجم فرهنگی عبارتست از : حمله فرهنگی یک قوم (یاگروه یا ملت) به قوم،گروه یا ملت دیگر به منظور تبدیل وتغییر عناصر وپدیده فرهنگی طرف مقابل.

بنابراین تهاجم فرهنگی دورکن دارد :

۱٫ تهاجم به باورها وارزش های یک قوم، ملت و…

۲٫ جایگزین فرهنگ خود بجای فرهنگ قوم مغلوب

مهاجمان فرهنگی غالباً از ابزارها و روشهای زیربرای هجوم بهره برداری می کنند :

الف ـ ابزارها

۱٫ هنر وابزارهای هنری (رادیو، تلویزیون ، ویدئو، سینما، ماهواره) وساخت برنامه های جذاب

۲٫ ادبیات وابزارهای ادبی (رمان های مبتذل، داستانهای شهوت انگیز، مقالات مأیوس کننده، اشعار پوچگرا وسرد وبی هویت، مجلات ضد اخلاقی و…

۳٫ ورزش ومیادین ورزشی (تبلیغات تجاری وسیاسی، اجتماعی، فرهنگی درمیادین ورزشی، برگزاری مسابقه با اهداف سیاسی، تأکید بیش از حد برورزش به منظور بازداری ازکار وتلاش وسازندگی وابزار قرار دادن ورزشکاران وقهرمانان)

۴٫ بهره برداری از روشنفکران وغربگرایان خودباخته، به عنوان عمله استعمار وبلندگوی فرهنگ بیگانه

۵٫ استفاده ابزاری اززنان ودختران دراجتماع وفیلم های مبتذل، مجلات نامناسب و…

۶٫ استفاده از فنون وتکنولوژی های پیشرفته ارتباطی وانتقال ابتذال وفساد به جوامع مورد هجوم

۷٫ استفاده ابزاری از سازمانها، نهادها وبنیادهای بین المللی ومنطقه ای درمحکومیت کشور وقوم مورد هجوم واسمیت بخشیدن به حاکمیت وسلطه فرهنگی وسیاسی خود برآن قوم.

۸٫ استفاده از مواد مخدر ومنکرات، مسکرات، مواد تهییج کننده قوای جنسی وتوزیع ارزان وفراوان دربازار.

ب ـ روشها :

۱٫ تضعیف باورها واعتقادات مذهبی

۲٫ تحریف گرایشهای معنوی

۳٫ تخریب ونفی هویت ملی

۴٫ ایجاد گسستگی تاریخی (تخریب گذشته تاریخی)

۵٫ طرد الگوها واسوه های خودی

۶٫ تخریب وترور شخصیتهای خودی

۷٫ گسترش روحیه غربگرایی وغرب زدگی

۸٫ تقویت روشنفکران ـ نخبگان وابسته

۹٫ ایجاد جریانهای انحرافی وتفرقه های قومی

۱۰٫ ترویج خط وزبان بیگانه

۱۱٫ خبرپردازی وتصویر سازی

۱۲٫ ترویج فساد وفحشاء ومنکرات

۱۳٫ استفاده از مذهب علیه مذهب (معرفی اسلام آمریکایی بجای اسلام ناب)

۱۴٫ متهم کردن کشور ودولت به ضدیت با حقوق بشرو…

۱۵٫ ترویج روحیه تجمل گرایی واشرافی گری

مهم ترین علل و ریشه های تهاجم فرهنگی به جمهوری اسلامی عبارتند از :

۱- احیاء واعتلای انقلاب اسلامی درایران وجهان

۲- به چالش کشیدن نظام سلطه جهانی توسط انقلاب اسلامی

۳- مطرح شدن جمهوری اسلامی به عنوان کشور کانونی اسلام درجهان

۴- ناکامی درشکست جمهوری اسلامی از طریق تهاجم نظامی، محاصره اقتصادی وسیاسی و…

راههای مقابله با تهاجم فرهنگی یا ایجاد مقاومت فرهنگی :

۱- حفظ وتعمیق ایمان ومعنویت درمردم۴

۲- تحقق عدالت اسلامی، حفظ ارزش دینی، تأمین رفاه، سعادت، خوشی، صلح وامنیت همگانی درسایه ایمان وحاکمیت ارزشهای الهی

۳- هوشیاری وبیداری درمقابل انحرافات جامعه

۴- احیای فریضه مقدس ومبارک امر به معروف ونهی ازمنکر به طور صحیح ودرست

۵- باور عمیق مسؤلان ومردم به توانایی وکارآمدی نظام دراداره درست وصحیح جامعه واجتناب ازیأس وناامیدی و…

۶- تلاش، پشتکار وجدیت گسترده درعرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و…

۷- تجلی نظام ارزشی درمنش ورفتار مسؤلان ومدیران بخشهای مختلف

جهت اطلاع بیشتر درباره تهاجم فرهنگی می توانید به کتب زیر مراجعه بفرمایید :

۱٫فرهنگ ومقاومت فرهنگی، مهدی نوید

۲٫ فرهنگ وتهاجم فرهنگی، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

۳٫ فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی، دکتر حداد عادل

۴٫ جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی، دکتر جواد منصوری

۵٫ علل گرایش به مادیگری، شهید مطهری