چرا آمریکا دارد درکارهای ایران دخالت می کند و دارد درایران آشوب به پا می کند واز آشوب گران حمایت می کند آیا قصد آمریکاحمله به ایران است؟

دخالت آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها بخاطر بدست آوردن منافع خودش تازگی نداشته وتمام هم نخواهد شد واین مداخله ها مخصوصاً در ارتباط با ایران برای کسب منافع متعدد اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی ودست یابی وسلطه مجدد بر ایران بیشتر ازدیگر کشورهاست. اما درشرایط فعلی با توجه به دخالتهای مستقیم نظامی ـ سیاسی آمریکا درافغانستان وعراق، تهدید آمریکا درموردایران کاملاً جدی است اما مسأله حمله نظامی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی کاملاً به آماده شدن اوضاع داخلی کشور برای این منظور، بستگی دارد. یعنی اگر آمریکا بتواند به وسیله افراد خود فروخته و خائن که در داخل کشور ما دارد زمینه اغتشاش،درگیری های داخلی،وآشوب و به هم ریختن جامعه را فراهم آورد حمله نظامی هم خواهد کرد ولی اگر مردم ما انسجام ویکپارچگی خود را حفظ نمایند وبا برخورد به موقع و مناسب، آشوب گران را سرجای خود بنشانند وامنیت داخلی را حفظ کنند ومسؤلین و دولتمردان نیز با مردم باشند آمریکا دراین شرایط هم نمیتواند هیچ غلطی بکند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.