۱- با توجه به سفارشهای داخلی و موضعگیریهای آمریکا آینده ایران را چگونه پیشبینی میکنید، آیا آینده ایران هم چون عراق خواهد بود؟ و آیا دلیل این شورشها عملکرد بسیار منفی گروه موسوم به راست نمیباشد؟

0 3

اغتششات اخیر در تهران و چند شهر دیگر که در اثر تحریکات و برنامههای مداخله جویانه آمریکا و به وسیله شبکههای ماهوارهای، تلویزیونی و رادیوئی و غیره هدایت و پیگیری می شد متأسفانه موفق شد تعداد بسیار کمی از عناصر دانشجو و غیر دانشجو را تحت تأثیر قرار داده و وادار به اعتراضات خشونت آمیز نماید. ابتدا به بهانه مطرح کردن خواستههای صنفیدانشجوئی و طبق معمول در مرحله بعد، با کشاندن به داخل خیابانها به شکستن شیشهها و آتش زدن مغازهها، ماشینهای شخصی ومؤسسات دولتی و ضرب و شتم مردم بیگناه اقدام نمودند.

اما اینبار با توجه به فیلمهای موجود از برنامههای تلویزیونی و ماهوارهای آمریکا که این حرکت را هدایت میکردند و دستگیری عوامل آنها در داخل کشور خوشبختانه همه مسئولین امنیتی و انتظامی به ماهیت قضیه پی بردند و با آن برخورد قاطعانهای کردند.

آنچه مسلّم است ربط دادن یک حرکت کور و وابسته به استکبار جهانی به نارضایتی عموم مردم از عملکرد بد جناحهای سیاسی گذشته و حال، یک اشتباه است که باید به آن توجه داشت.

اما در هر حال اگر بیتوجهی به مشکلات مردم ادامه یابد، نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت که خود یک تهدید جدی داخلی برای نظام محسوب میشود و راه پیشگیری از آن، خدمت به مردم است که رهبر معظم انقلاب به آن تأکید فرمودند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.