جوانان این خطه اسلامی با وجود این همه تهاجم فرهنگی از سوی استکبار جهانی وهمچنین بیکاری وگرانی و کمبود چگونه خود را محافظت نمایند تا به گناه آلوده نگردند؟ ازدواج یکی ازمعضلات و دغدغه جوانان است، با این معضل چگونه برخورد خواهد شد؟

از این که ما را پناهگاه و سنگ صبور خویش دانسته ودغدغه خاطر خود را ابراز داشته اید سپاسگزاریم. امیدواریم بتوانیم پاسخگوی حسن توجه واعتماد شما باشیم.

برادر عزیز بدون شک تهاجهم فرهنگی، بیکاری، گرانی، فقر و…از معضلات ومشکلات بزرگ جامعه امروز ماست که میتوان آنها را ام المفاسد نام گذاشت، ولی دراین میان اراده، ایمان وتقوای شما وامثال شما نیز درحل معضلات و مشکلات فوق را نمی توان دست کم گرفت. جوانان ما باید خود را باور کنند وبدانند که درصورت تصمیم قادرند بسیاری از شرایط موجود را با انرژی وتوان ودرایت خویش تغییر واصلاح نمایند، مهم این است که ابتدا باور کنند توانا هستند. بدون شک یأس وناامیدی به فلاح ورستگاری ورفع مشکلات وتاریک وسیاه بودن آینده کشور ونظام از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی وامید به آینده ای روشن ونجات بخش با یاری الهی وامداد امام عصرعج وتلاش و پشتکار وهمت عالی جوانان برومند کشور طوفان کوبنده ای است که قادر است خاروخاشاک ابتذال غرب را درنوردد. امام خمینیره میفرماید : آن دردی که برای ملت ما پیش آمده والآن به حال یک مرض، یک مرض مزمن تقریباً هست این است که کوشش کرده اند غربی ها که ما راازخودمان بی خود کنند.ما را میان تهی کنند،به ما اینطور بفهمانند و فهماندند که خودتان هیچ نیستید وهر چه هست غرب است وباید رو به غرب بایستید.۱

درجای دیگر می فرمایند :

بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است دراین ظرف های طولانی این است که مکرشان عوض شده است، یک فکری شده است، فکر غربی شده، فکرشان، توجهشان همه به این است که ما خومان چیزی نداریم. از خارج باید بیاید. اینها باید علاج بشود، به آنها فهمانده بشود که ماخودمان همه چیز داریم، غرب به ما محتاج است، نه ما به او، این احتیاج است که آنها را وادار می کندکه با همه قوا طرفداری از محمد رضا(شاه سابق ایران) بکنند.۲

بنابراین باید باور کنیم که توانا هستیم وقادریم خودمان با اتکال به ذات احدیت وایمان واعتقاد و کارو تلاش بر اهریمن جهل و نابسامانی وبدبختی های اجتماعی و…غلبه پیدا کنیم. امام خمینی ره می فرمایند : اعتماد به نفس داشته باشید وبدانید که از عهده این کار بر می آیید استعمارگران از ۳۰۰ ـ ۴۰۰ سال پیش زمینه تهیه کردند، از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می کنیم. از جنجال چند نفر غرب زده وسرسپرده نوکرهای استعمار هراس بخود راه ندهید.۳

نکته دومی که یادآور می شویم اینکه بسیاری از مشکلات فعلی کشور ریشه درگذشته وسیاستهای رژیم سابق دارد واقتصاد بیمار کشور باید به همت وجدیت شبانه روزی جوانان فهیم به مرور زمان برطرف کرد.

نکته سوم این که افزایش بیش از چهاردرصدی جمعیت کشور درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار محاصره اقتصادی، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی و …مشکلات فقر وبیکاری وتأخیر درازدواج را مشکل تر ساخته است.

نکته چهارم آنکه بطور طبیعی با کاهش آهنگ رشد جمعیت در سالهای آتی از فشار بیکاری به مرورکاسته خواهد شد ودر نتیجه مشکلات ازواج که عمدتاً ناشی از بیکاری است نیز کاهش خواهد یافت.

نکته پایانی آنکه همه جوانان باید برای تغییر فرهنگ ازدواج با همت دسته جمعی اقدام نمایند وبسیاری از هزینه های غیر ضروری وتوقعات بیجا ونابجا را حذف تا اندکی از سختی ازدواج کاهش یابد.

(۱) خودباختگی وخودباوری ازدیدگاه امام خمینیره مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینیره،چاپ سوم۱۳۷۸،ص۸

(۲) همان،ص۱۶

همان،ص۹۵