چرا قرآن درکتابهای درسی وجود دارد؟ زیرا درهفته یک روز کلاس قرآن است ودرآن کلاس هم بی احترامی به قرآن زیاد است.

درخصوص سؤال شما باید گفت،اگر منظورتان این است که به خاطر اینکه به آن بی احترامی می شود درکتابها قرآن نباشد وکلاس قرآن نباشد، سخن درستی نیست، زیرا به خاطر موارد اندک وجزئی نمی توانیم جامعه اسلامی را از مباحث قرآنی محروم کنیم بلکه باید اذهان را متوجه این نکته ساخت که ازآداب مهم قرائت قرآن که همه باید تا حد امکان آن را مراعات کنند وبا اهمیت بشمارند، تعظیم وتکریم این کتاب الهی است.

قرآن تنها کتابی آسمانی است که دراختیار انسان قرار داده شده تا انسانها به اندازه ظرفیت وجودی شان از این چشمه همیشه جوشان بهره گیرند.

درسایه پیروی ازقرآن است که انسان به بی نیازی می رسد، بی نیازی ازغیر خدا.

قرآن است که داروی بزرگترین دردهاست، قرآن است که نورحقیقی است، قرآن است که درروز قیامت پیروانش رارستگارمی کندو…۱

پس باید با توجه به اصل تکریم وتعظیم وآداب ظاهری وباطنی قرآن کریم، این کتاب عزیز را درتمام سطوح درسی به صورت مدون ومتناسب با فراگیران آن، همراه با اساتید مجرب و عامل به آن گسترش داد تا انشاءا…ملت ودولت برای همیشه بیمه قرآنی شود.

)۱) رجوع کنید به کتب آداب الصلوه امام خمینیره،ص۱۸۰ـ قرآن درآئینه نهج البلاغه،آیت ا…مصباح یزدیحفظها.. ،وشناخت قرآن، محمد صادق نجمی،هاشم هریسی