معيار شرعي ضرر از جسمي يا روحي چيست؟

معيار شرعي ضرر اعم از جسمي يا روحي چيست؟

پاسخ:

معيار، ضرري است كه در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد. (منبع: اجوبه الاستفتائات رهبري)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.