اگر قبل از غسل جنابت آبی از روی بدن شخص جنب به جای دیگر ترشح کندآیا این آب پاک است یا نجس؟

بدن جنب پاک است مگر جایی که آلوده به نجاست باشد. بنابراین ترشح آب از نقاط پاک بدن موجب نجاست نمی شود.