اگر چیز نجسی روی فرش بریزد و قبل از اینکه جذب فرش بشود از فرش برطرف شود آیا فرش پاک است ؟

اگر قبل از تماس با فرش نجاست برطرف گردد فرش نجس نشده است. و اگر به ظاهر فرش سرایت کرده ظاهر فرش را آب بکشید.