ترشحاتی که در حین برطرف کردن نجاست پخش می شود چه حکمی دارند؟

ترشح شیلنگ و آب جاری پاک است مگراین که یقین کنند عین نجس مانند ذرات خون همراه آن قطره به بدن یا لباس اصابت کرده که در این صورت باید محل اصابت را تطهیر کنند.