اگر بر اثر مضیقه مالی فردی نتواند خود را از طریق ازدواج ارضا کند ومرتکب گناه شود، جرمش چیست؟

مسلما کسی که توانایی بهتری جهت ازدواج و ارضای مشروع غریزه جنسی دارد نسبت به فاقد آن مسوءولیت افزون تری دارد. اما این به معنای عدم مسوءولیت ناتوانان نیست. به هر روی آنان با خودسازی و ارتباط بیشتر با خدا و تقویت اراده خویش می توانند با آلودگی مبارزه کنند. در عین حال خداوند راه توبه را برای هر کسی گشوده است و در صورتی که خدای نخواسته به انحراف آلوده شد نباید از رحمت او مأیوس شود بلکه باید هرچه سریعتر به سوی او بازگشت کند و از دریای بی پایان رحمتش مدد جوید.