در مورد عشق مجازی و نمودهای آن در زندگی، کتابی معرفی نمایید.

الف) مجله نگاه حوزه، چاپ حوزه علمیه مشهد مقدس، شماره ۱۴ و ۱۸، صفحات ۳۲ و ۴۵٫ ب) عشق عرفان و عشق مجازی، بهزاد خاک پور، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۷ ج) عشق و محبت، دکتر یوسف آزاد و…، انتشارات سمت. د) بانک اطلاعات کامپیوتری، در این خصوص تحت عنوان عرفان به زبان فارسی، انگلیسی و عربی – که شامل برنامه عشق عرفانی و عشق مجازی و… می باشد – ملاحظه فرمایید.