فاصله زمانی عصر حضرت آدم تا زمان معاصر چقدر است؟

فاصله زمانی عصر حضرت آدم تا زمان معاصر چقدر است؟

براساس آنچه برخی از محققین یادآور شده اند از زمان حضرت آدم تاکنون بیش از ده هزار سال نمی گذرد .

در هر صورت اجسادی که پیدا می شود و گفته می شود میلیونها سال از آنها گذشته است از فرزندان حضرت نبوده

وبلکه موجوداتی شبیه به انسان بوده اند و از خصوصیّات و ویژگی های آنها اطّلاع گسترده ای در دست نیست .