اگر خداوند احتیاج ندارد چرا انسان را خلق کرده که اگر خلق نمی کرد ما راحت تر بودیم؟

اگر خداوند احتیاج ندارد چرا انسان را خلق کرده که اگر خلق نمی کرد ما راحت تر بودیم؟

خلقت خداوند از این جهت است که او دارای رحمت و فضل و احسان است و خلقت انسان ، رحمت و احسان در حق انسان است . این امر با توجّه به ترکیب و ساخت انسان که از آزادی و اختیار و فکر و عقل برخوردار است و با توجّه به اینکه انسان ، تنها به حال خود نهاده شده و خداوند رسولان خود را برای هدایت و سعادت او فرستاده است ، بیشتر آشکار می شود .
اصولاً پرسش از هدف از خلقت انسان باید با حالت شکر و سپاس از خلقت خود همراه باشد .
آیا احسان کردن و نعمت دادن بهتر است یا احسان نکردن و نعمت ندادن؟
در اینجا قضاوت به عهده عقل انسان است البته باید توجّه داشت که راحتی برای انسان همواره مطلوب و پسندیده نیست چنانچه انسان به رنج و زحمت بیفتد ولی در پرتو آن به یک راحتی گسترده و غیر محدودی که به هیچ وجه رنج و گرفتاری در آن نیست و همراه با تمام انواع نعمتها و لذّتها است برسد ارزشمند است و فطرت و عقل هر انسانی آنرا طالب است .