آیا این مطلب که انسان هدف از آفرینش جهان بوده ، با نظریه تکامل انواع مطابقت ندارد؟

آیا این مطلب که انسان هدف از آفرینش جهان بوده ، با نظریه تکامل انواع مطابقت ندارد؟

اینکه هدف از خلقت جهان در نهایت خلقت انسان بوده درست است . این مطلب به این معناست که سلسله موجودات از جمادات تا گیاهان و از گیاهان تا حیوانات در نهایت به خلقت انسان و بهره مندی انسان از آنها منتهی می شود . یعنی در نظام خلقت ، ایجاد و تکامل اینها همه در خدمت تکامل و رشد انسان می باشد .
روشن است که این امر ، ربطی به نظریه تکامل ، که قائل به تکامل مادّه ساده اوّلیه تا ترکیبات پیچیده و از ترکیبات پیچیده تا به حیات و از حیات تا حیوان و از حیوان تا موجود با شعور و ادراک ( انسان ) در طول زمان شمادی است ، ندارد و از مطلب بالا نمی توان تأیید نظریه تکامل مادیین را نتیجه گیری کرد .