چرا انسان ، سرنوشت خود را در آینده نمی داند؟

چرا انسان ، سرنوشت خود را در آینده نمی داند؟

اینکه چرا انسان ، سرنوشت خود را در آینده نمی داند به دو معنا باشد .
اوّل اینکه : پرسش از نفس این امر باشد که چگونه است که انسان از سرنوشت خود آگاه نیست؟
پاسخ اینست که به دلیل انتخاب و اراده در انسان و نیز به دلیل تأثیر عوامل و شرایط خارجی و محیطی گوناگون در عمل و زندگی او و نیز به دلیل عنایت ها و موهبتهای خاصّ خداوند ، که در برخی اوقات بروز می کند ، سرنوشت انسان برای او محترم و معلوم نیست .
دوّم اینکه : حکمت اینکه خداوند انسان را به اینگونه خلق نمود چیست؟
پاسخ آن اینست که خداوند مقدّر نمود که انسان موجودی مختار و آزاد باشد تا زندگی خود را با اختیار خویش رقم بزند و از سوی دیگر عنایات خاصّ خود را به جهت رحمت و لطف خویش شامل حال برخی انسان ها گرداند لازمه چنین خلقتی ، عدم آگاهی انسان از سرنوشت خویش است و حکمت این امر در واقع همان حکمت نحوه خلقت انسان می باشد .