انسان از چه چیز خلق شده است؟

انسان از چه چیز خلق شده است؟

از برخی آیات قرآن استفاده می شود که خداوند انسان را از خاک و یا گل و از بعضی استفاده می شود که انسان از آب یا از نطفه آفریده شده است و این آیات کریمه با یک دیگر منافاتی ندارند زیرا در خلقت انسان از خاک یا گل منظور ، خلقت آدم ( علیه السلام ) است که خلقتی مستقل و ابتدایی بوده است . و در خلقت انسان از آب یا از نطفه منظور خلقت فرزندان ( علیه السلام ) و به طور کلّی انسان ها است که از طریق آب ( منی ) و تشکل نطفه صورت می پذیرد .