تکامل انسان به کجا ختم می شود؟ مگر نه این است که انسان هر چه تکامل یابد ، به زندگی خود پایان می دهد؟

تکامل انسان به کجا ختم می شود؟ مگر نه این است که انسان هر چه تکامل یابد ، به زندگی خود پایان می دهد؟

هدف از خلقت انسان منحصراً تکامل مادّی نیست ، بلکه تکامل روحی و معنوی نیز هست . عبادات و اعمال دینی نیز به همین منظور است و روشن است که روح انسان با مرگ نابود نمی شود و همچنان باقی است .
در واقع انسان با گام نهادن در جهان دیگر ثمرات تکامل معنوی و روحی خویش را می بیند و از نتایج آن برخوردار می شود .