چرا دانشمندان پس از بررسی های بسیار هنوز نتوانسته اند به تمام شگفتی های اسرار خلقت پی ببرند؟

چرا دانشمندان پس از بررسی های بسیار هنوز نتوانسته اند به تمام شگفتی های اسرار خلقت پی ببرند؟

اسرار خلقت بی شمار است و انسان دارای اندیشه و امکانات محدود است ؛ با این امکانات ناچیز و اندیشه محدود نمی توان به گوشه ای از اسرار جهان به درستی پی برد چه برسد به تمام اصرار آفرینش .