آیات مختلفی که بیانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخی از آنها خلقت انسان از خاک و در برخی از آب دانسته شده است ، چگونه توجیه می شود؟

آیات مختلفی که بیانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخی از آنها خلقت انسان از خاک و در برخی از آب دانسته شده است ، چگونه توجیه می شود؟

به نظر می رسد که آیات مذکور مراحل مختلف آفرینش انسان را بیان می کند ؛ چه اینکه مبداء اصلی آفرینش انسان از عناصر و موادّی که در خاک است شروع می شود . این عناصر و مواد با تغذیه موادّ غذایی ، دانسته است . نطفه کودک را تشکیل می دهد ، بنابراین ، آیاتی که مبدأ خلقت انسان را خاک به مرحله نخستین نظر دارد و آیاتی که آفرینش انسان را از آب ، نطفه و علقه ( خون بسته ) دانسته است ، به دیگر مراحل آن نظر دارد .
تذکّر این نکته لازم است که آیاتی که مبدأ آفرینش انسان را گل دانسته ، مربوط به حضرت آدم ( علیه السلام ) است . باید با تأمّل در آیات قرآن و با مطالعه و احادیث امامان و کمک گرفتن از تفسیرها معنای آیه را به دست آورد .