آیا جنّیان نیز در آخرت برانگیخته می شوند ؟

آیا جنّیان نیز در آخرت برانگیخته می شوند ؟

در آیه « سَنَفْرُغُ لَکُم اَیُّهَ الثَّقَلان ؛ ما بزودی » بساط نشئه « اول خلقت را در هم می پیچم و به کار شما مشغول می شویم » .

آنگاه آیات بعدی بیان می کند که منظور از مشغول شدن خدا به کار جن و انس این است که ایشان را مبعوث نموده و به حسابشان رسیدگی کرده و بر طبق اعمالشان جز ایشان می دهد .

پس فراغ برای جن و انس تعبیری است استعاری از تبدل نشئه دنیا به نشئه آخرت .