آیا اینکه ائمه ( علیهم السلام ) در اصلاب و ارحام طاهر بوده اند منافات ندارد که یزدجرد پدر شهر بانو کافر باشد ؟

آیا اینکه ائمه ( علیهم السلام ) در اصلاب و ارحام طاهر بوده اند منافات ندارد که یزدجرد پدر شهر بانو کافر باشد ؟

آنچه از این جمله استفاده می شود این است که زنان و مردانی که نور آن حضرت از صلب و رحم آنان انتقال پیدا می کرده کافر نبوده اند امّا آن رحمهایی که در انتقال نطفه پاک آن حضرت نقشی نداشته جمله مذکور تعرضی نسبت به آنها ندارد بنابراین اینکه شهر بانو دختر یزدجرد بوده و نیز یزدجرد کافر بوده است منافاتی با جمله مذکور ندارد پس از اینکه خود وی مسلمان و مؤمن بوده .
و بنابر قول بعضی از مورّخان ما در امام سجاد ( علیه السلام ) غزاله نام داشت و همسری شهربانو دختر یزدجرد را برای امام حسین ( علیه السلام ) محلّ شک می دانند .