با اینکه ستایش فقط از آن خدا است پس این درست است که برای حرمهای امامان گنبد می سازند و آن را از طلا می گیرند و مانند بت می سازند ؟

با اینکه ستایش فقط از آن خدا است پس این درست است که برای حرمهای امامان گنبد می سازند و آن را از طلا می گیرند و مانند بت می سازند ؟

اگر منظور از ستایش ، ستایش در حدّ پرستش باشد معلوم است پرستش از آن خداست و هیچ کس غیر خدا شایسته پرستش نیست . ولی ساختن گنبد و پوشیدن آن به طلا پرستش نیست . و اگر منظور از ستایش ، ستایش در حدّ احترام و تعظیم و بزرگداشت است که احترام و تعظیم برای غیر خدا به خاطر انتساب به خدا اشکالی ندارد بلکه پسندیده و مطلوب است و ساختن گنبد و چیزهای دیگر برای امام به عنوان تعظیم و احترام است و عنوان پرستش ندارد .
بنابراین نباید آن را بابت پرستش مقایسه کرد زیرا بت پرستی شرک است و پرستش غیر خدا محسوب می شود بر خلاف این گونه احترامات که هیچ جنبه پرستش ندارد . بل یک عمل اخلاقی مثبت است . چنان که بی احترام نسبت به اشخاص که سزاوار احترامند سوء خلق بوده و در نزد عقلاء مورد مذمّت است .