فرق امام و پیغمبر چیست ؟

فرق امام و پیغمبر چیست ؟

امامت نوعی رهبری است . رهبری نوعی ولایت و سرپرستی و رسیدن به مقصود و مطلوب است بعد از اینکه راه و هدف روشن بود . چنان که خداوند می فرماید : « و جعلنا هم امّه یهدون بامرنا ؛ آنها را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند که در واقع نوعی ولایت بر نفوس و هدایت باطنی است » .
ولی نبوّت و پیغمبری راهنمایی است . راهنمایی طریق و راه و احکام الهی که از جانب خداوند نازل می شود . سپس نبوّت رهنمایی امت . بسیاری از پیامبران نبی بوده و رساننده وحی بوده اند ولی امام نبوده اند . همچنان که ائمه امامند ولی نبی و پیغمبر نیستند . ولی ابراهیم ( علیه السلام ) و حضرت محمّد ( ص ) هم راهنما و هم رهبر بوده اند . یعنی هم نبی بوده اند و هم امام .