آیا بعد از پیامبران و معصومان چهارده گانه ( علیهم السلام ) کسی در این جهان معصوم نیست ؟

آیا بعد از پیامبران و معصومان چهارده گانه ( علیهم السلام ) کسی در این جهان معصوم نیست ؟

عصمت موهبت ویژه ای است که خداوند به برخی از بندگان خود اعطا کرده است . این افراد معدود و محدود بوده اند و عصمت آنان با دلایل عقلی و دلایل شرعی ثابت شده است که این امر در دیگر انسان ها مقتنی است و دلیلی بر عصمت آنها وجود ندارد .