آیا صحیح است که شیعه معتقد است بر علی ( علیه السلام ) وحی نازل می شده است ؟

آیا صحیح است که شیعه معتقد است بر علی ( علیه السلام ) وحی نازل می شده است ؟

این سخن که شیعیان معتقدند جبرئیل حامل برای حضرت علی ( علیه السلام ) بوده ، ولی اشتباهاً آن را به پیامبر ( ص ) می رساند ، از تهمت های بی شماری است دشمنان به شیعه است . شاید فردی نادان که خود را به تشیع نسبت می داده ، چنین سخنی گفته باشد ، ولی هیچ یک از عالمان فقیهان بزرگ شیعی چنین سخنی نگفته است ، زیرا معتقدند وحی ویژه انبیاء است و بر غیر نبی وحی نمی شود .