آیا قدمگاه مستند به حضرت رضا ( علیه السلام ) است ؟

آیا قدمگاه مستند به حضرت رضا ( علیه السلام ) است ؟

استناد قدمگاه به حضرت رضا ( علیه السلام ) نیازمند دلیل مستند است و بدون مدرک معتبر نمی توان این محل را به آن امام بزرگ نسبت داد . ما برای آن مدرک معتبری سراغ نداریم و دلیل قاطعی نیز بر ردّ آن در اختیار نداریم .