امام کیست ؟

امام کیست ؟

امام به معنیامام به معنی پیشوا و رهبر است و هر کسی که جلودار و قائد برای هر گروه و جمعیتی باشد وی را امام گویند خواه به حق باشد یا باطل و در – اصطلاح شیعه امام به امامان دوازده گانه گفته می شود و به این معنی امام فردی است که از جانب خدا برای رهبر امت تعیین شده و معصوم از خطا و اشتباه و لغزش می باشد .
امام و رهبر باین معنی متصدی رهبری انسانها در تمام ابعاد وجود و آنان است هم رهبری در مقام ارشاد و آموزش احکام دین و هم رهبری در جهت هدایت انسانهای برگزیده و رسانیدن آنان به مراحل عالی کمال امامان دوازده گانه ما علاوه بر رهبری در جنبه های مذکور همانگونه که بدان اشاره شد دارای نوعی رهبری ویژه بوده اند که براساس آن علاوه بر ارائه راه و طرق هدایت ، اتصال به مطلوب نیز داشته اند و این رهبری در زبان برخی محققین به هدایت به امر تعبیر شده است .امام به معنی پیشوا و رهبر است و هر کسی که جلودار و قائد برای هر گروه و جمعیتی باشد وی را امام گویند خواه به حق باشد یا باطل و در – اصطلاح شیعه امام به امامان دوازده گانه گفته می شود و به این معنی امام فردی است که از جانب خدا برای رهبر امت تعیین شده و معصوم از خطا و اشتباه و لغزش می باشد .
امام و رهبر باین معنی متصدی رهبری انسانها در تمام ابعاد وجود و آنان است هم رهبری در مقام ارشاد و آموزش احکام دین و هم رهبری در جهت هدایت انسانهای برگزیده و رسانیدن آنان به مراحل عالی کمال امامان دوازده گانه ما علاوه بر رهبری در جنبه های مذکور همانگونه که بدان اشاره شد دارای نوعی رهبری ویژه بوده اند که براساس آن علاوه بر ارائه راه و طرق هدایت ، اتصال به مطلوب نیز داشته اند و این رهبری در زبان برخی محققین به هدایت به امر تعبیر شده است . پیشوا و رهبر است و هر کسی که جلودار و قائد برای هر گروه و جمعیتی باشد وی را امام گویند خواه به حق باشد یا باطل و در – اصطلاح شیعه امام به امامان دوازده گانه گفته می شود و به این معنی امام فردی است که از جانب خدا برای رهبر امت تعیین شده و معصوم از خطا و اشتباه و لغزش می باشد .
امام و رهبر باین معنی متصدی رهبری انسانها در تمام ابعاد وجود و آنان است هم رهبری در مقام ارشاد و آموزش احکام دین و هم رهبری در جهت هدایت انسانهای برگزیده و رسانیدن آنان به مراحل عالی کمال امامان دوازده گانه ما علاوه بر رهبری در جنبه های مذکور همانگونه که بدان اشاره شد دارای نوعی رهبری ویژه بوده اند که براساس آن علاوه بر ارائه راه و طرق هدایت ، اتصال به مطلوب نیز داشته اند و این رهبری در زبان برخی محققین به هدایت به امر تعبیر شده است .