مقام امامت والاتر است یا نبوت ؟

مقام امامت والاتر است یا نبوت ؟

امامت مقامی است والاتر از نبوت از این رو ممکن است فردی پیامبر باشد و دارای مقام امامت نباشد مانند بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل و ممکن است فردی هم پیامبر باشد هم امام مانند – پیامبران اولوالعزم که هم پیامبر بوده اند و هم دارای مقام امامت و یا فردی باشد که امام باشد ولی پیامبر نباشد مانند امامان معصومین ما که پیامبر نبوده اند .