خداوند با قدرت خویش آسمان ها و زمین را نگاه داشته و با قوّه ای خلق نموده که به وسیله آن آسمان ها و زمین نگاه داشته می شود ، آیا می توانیم بگوییم آن قوّه ائمّه اطهار ( علیهم السلام ) هستند ؟ یا خیر ؟

خداوند با قدرت خویش آسمان ها و زمین را نگاه داشته و با قوّه ای خلق نموده که به وسیله آن آسمان ها و زمین نگاه داشته می شود ، آیا می توانیم بگوییم آن قوّه ائمّه اطهار ( علیهم السلام ) هستند ؟ یا خیر ؟

یک قاعده کلّی در کارهای خداوند است که از روی حکمت و مصلحت تمام کارها را با اسباب و روی جریان طبیعی انجام می دهد و در عین حال که تمام کارها اصالتاً به خداوند نسبت داده می شود به آن اسباب هم در مرحله دوّم نسبت داده می شود و این مطلب نمونه های زیادی در قرآن مجید دارد . مثلاً خداوند برای قبض ارواح مأمورانی دارد و آنها متصدّی این کار هستند ولی در قرآن گاه این نسبت را به آن مأموران می دهد که آنها قبض ارواح می کنند و گاه به خودش نسبت می دهد « که اللَّه یتوفی الا نفس حین موتها » .
{P – سوره زمر ، آیه ۴۲ . P}
امّا در مورد سؤال یادآور می شویم که در سوره رعد ، آیه ۲ می فرماید : « اللَّه الذی رفع السّموات بغیر عمد ترونها » ؛ خدا آن کسی است که برافراشت آسمانها را بدون ستونی که ببینند ( بدون ستون محسوس که شما با چشم های حسی خود بتوانید آنرا ببینید » . از این آیه چنین به نظر می آید که آسمان ها و کرات و زمین ، همگی به وسیله ستونی نامرئی که همان نیروی جاذبه است که بین تمام اجرام سماویه وجود دارد نگهداری می شوند . ( در اینجا بی مناسبت نیست که یادآور شویم این آیه شریفه یکی از آیات اعجاز علمی قرآن مجید است ) و از این لحاظ که امام واسطه فیض و موجب ثبات و استوار جهان است چنانکه در زیارت جامعه می خوانیم که خداوند به شما عوامل وجود را افتتاح کرد و به شما ختم می کند و به وسیله وجود شما باران فرو می فرستد « و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض ؛ و بوسیله شما خداوند کرات و آسمان را نگه می دارد که بر زمین فرو نیفتد » .
از نظر کلّی و جامع نیز صحیح است بگوییم ثبات و استقرار آسمان ها و زمین و تمام خیرات و برکاتی که از طرف خداوند می رسد ، به وسیله ولی و حجّت و امام است همان طور که در زیارت جامعه و روایات زیاد دیگر از جمله حدیث « لولاالحجه لساحت الارض باهلها » آمده است .