برای چه ائمه ( علیهم السلام ) باید معصوم باشند

برای چه ائمه ( علیهم السلام ) باید معصوم باشند

به همان دلیلی که عقل ، وجوب عصمت را بر پیامبر اکرم ( ص ) لازم و ضروری می داند . همین را هم برای ائمه معصومین ( علیهم السلام ) ضروری می داند ، زیرا حفظ دین مانند آورنده دین نیاز به شناخت گسترده از تمام حکمت و معارف دین و شناخت تأویل و تفسیر و تبیین دین دارد و جانشین رسول اکرم باید از این علم و از این احاطه بر فهم دین برخوردار باشد . و چون عصمت این علم و آزادی ، معصوم ( علیهم السلام ) باید از این آزادی برخوردار باشد تا مبادا کوچک ترین لغزشی و معصیتی از او سر بزند که در این صورت باز عقلاً تبعیت از یک کسی که مرتکب معاصی می شود و یا مرتکب معصیت شده و او اینکه الآن توبه کرده باشد قبیح است و نفس آدمی چنین امری را نمی پذیرد ، چون اگر آن چه که طبع انسان از آن متنفر است منزه نباشد ، انسانها به او میل و علاقه ای نخواهند داشت و برای نیل به سعادت و درک حقائق مشتاق او نمی شوند ، در نتیجه حجت خدا بر خلقش تمام نمی شود . و برای همین است که امام باید از جانب خدا و رسول خدا و یا امام قبل از خودش منصوب شود ، زیرا عصمت امری پوشیده و باطنی است که تشخیص آن خارج از توان بشر است و هیچ انسانی از آن اطّلاع ندارد . و غیر از خداوند کسی به آن علم ندارد .