آیه شریفه « انما یرید اللَّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً » چگونه عصمت اهل بیت ( علیهم السلام ) را می رساند با اینکه خداوند می خواهد همه را از پلیدی نجات داده و پاک گرداند ؟

آیه شریفه « انما یرید اللَّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً » چگونه عصمت اهل بیت ( علیهم السلام ) را می رساند با اینکه خداوند می خواهد همه را از پلیدی نجات داده و پاک گرداند ؟

صحیح است که خداوند در مورد همه افراد می خواهد آنان را از پلیدی پاک گرداند ولی این خواستن همان اراده در مرحله تشریع و فانونگذاری است چون خدا برای همه افراد بشر قوانینی مقرر فرموده است تا در پرتو عمل به آنها آنان را از پلیدی نجات و به طهارت و پاکی نفس سوق دهد ولی اراده در این آیه براساس قرائنی که در آیه موجود است مانند آنها که حصر را می رساند و بودن آیه در مقام تمجید و ستایش اهل بیت اراده تشریعی نیست . بلکه اراده تکوینی است که مقلق آن که طهارت اهل بیت باشد از آن تا نفساک ناپذیر است با این وصف آیه کریمه اوّلاً عصمت و مصونیّت اهل بیت را از گناه و اشتباه می رساند ثانیاً این مصونیّت ویژه را تنها به آن خاندان گرامی که چهارده معصوم می باشند منحصر قرار می دهد .