چرا خداوند از امامان یکی را از سیاه پوست یا زرد پوست به امام منصوب نکرده است ؟

چرا خداوند از امامان یکی را از سیاه پوست یا زرد پوست به امام منصوب نکرده است ؟

انتخاب امامان به مقام والای امامت براساس لیاقت و شایستگی است نه رنگ پوست بدن و مانند آن ، و خداوند که دارای علم گسترده و غیر محدود است از شایستگی افراد کاملاً آگاه است و این افراد را که به امامت انتخاب کرده شایسته ترین همه انسانها برای این مقام بوده اند .