خداوند را چگونه عبادت کنیم ؟

خداوند را چگونه عبادت کنیم ؟

پرستش خداوند تنها با عمل به دستورات اوست ، نخست باید دستورات دینی را آموخت و آن گاه تلاش کرد تا به دستورات دینی عمل شود ؛ مثلاً یکی از مهم ترین دستورات دینی نماز است . پرستشگر واقعیِ خدا باید به نماز اهمّیّت دهد و تمام اجزا و شرایط آن را کاملاً انجام دهد . همچنین است فرایض دیگر . بعضی از عبادات مثل نماز شب و ذکر دائم در قرآن مورد تأکید خداوند و راه هموار پرستش اعلام شده . و بعضی از کارها که ظاهر عبادی ندارند امّا مورد خشنودی شدید خداوند هستند می توانند از شاخه های پرستش محسوب شوند ، مثل قضای حاجت مؤمن یا امر به معروف و نهی ازمنکر و . . . .