چه اعمالی فطری اند ؟

چه اعمالی فطری اند ؟

علامت فطری بودن یک فعل این است که در تمام عرف ها ، محیطها و شرایط در میان انسان ها وجود داشته باشد ؛ فی المثل پرستش ، اصلی ریشه دار در فطرت انسان است . اصل پرستش ( نه شکل های انحرافی آن ) در میان انسان ها از آغاز آفرینش وجود داشته است . وجود معابد و آثار دیگر به طور گسترده در میان انسان های قدیم شاهد گویای این مطلب است .