منشاء بیشتر تمایلات داخلی چیست ؟

منشاء بیشتر تمایلات داخلی چیست ؟

تمایلات و غرائزی که در درون ما می باشند فطری هستند و منشاء خارجی ندارند و این تمایلات به خاطر برگزاری نظام زندگی به نحو صحیح است . البته آنچه در بیرون است موجب تحرّک این تمایلات می شود و به همین خاطر دستور به تعقّل و مواظبت بر چشم و گوش داریم که در ما افراط در اشباع نیاز را زنده نکند . « إِنّ السمع و الصبر و الفؤاد کلُ اولئک کان عنه مسئولاً ؛ گوش و چشم و فؤاد ( ادراکات عالی باطنی ) همه مورد پرسش واقع می شوند و مسئولند . »
{P – سوره اسراء ، آیه ۳۶ . P}
شیطان و هوای نفس از درون ابراز تمایل می کنند و جلوه های دنیا و تعریفهای خلق از بیرون به آن نیازها دامن می زنند .