بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی چیست ؟

بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی چیست ؟

تهاجم فرهنگی از سه محور حرکت خویش را سامان داده و شروع به تخریب می کند :
۱ . بینش ها و باورها .
۲ . ارزش ها و گرایش ها .
۳ . رفتارها و کردارها .
در مورد اوّل مثلاً می گویند معنویات ، خیالات است . معاد و وحی و روح تجربی نیستند !
در مورد دوّم می گویند ؛ ارزش ها و وسیله با خود ما آدم ها تعیین می شوند و اعتباراتی بیش نیستند و می توانند تغییر کنند .
در مورد سوّم نیز اعمال اسلامی را با تمسخر و یا روشهای دیگر کم رنگ می کنند و هویّت ملّی و دینی را نابود کرده و مدها و روش های متروک را زنده می کنند .
در اینجا دو راهکار داریم :
۱ . راهکار ریشه ای .
۲ . راهکار سطحی .
راهکار سطحی همانا تحریک احساسات و عواطف و روش های تکراری و کهنه است امّا راهکار ریشه ای همانا ترویج ارزش هاست با هر وسیله ، با گفتگو ، تبلیغ فیلم ، هنر . که در چند محور خلاصه می شود :
۱ . آگاه نمودن مردم از اهداف فرهنگ سازان غربی .
۲ . هجوم فرهنگی بر ضدّ فرهنگ غرب .
۳ . ترویج ارزش های معنوی .
۴ . آگاهی بر مواضع کار و به کارگیری زبان مناسب . یعنی فرق دبستان ، با دبیرستان و دانشگاه برایمان روشن باشد و مناسبت را رعایت کنیم .
۵ . تکیه بر منابع اصیل دینی قرآن و سیره اهل بیت ( علیهم السلام ) .