اگر در حال خطبه ، وضوی شخص باطل شود چه حکمی دارد ؟

در حال خطبه بر مستمعین لازم نیست دارای وضو باشند ، بلکه بهتر است با وضو باشند . بنابراین کسی که در حال شنیدن خطبه وضویش باطل شده است ، باید پس از اتمام خطبه برای نماز جمعه وضو بگیرد .