حکم نماز جمعه چیست ؟

فقهای شیعه درباره نماز جمعه فتاوای مختلفی داشته و دارند که به آنها اشاره می شود :
۱ . وجوب تعیینی که حتماً باید به جای نماز ظهر ، نماز جمعه خوانده شود .
۲ . وجوب تعیینی در صورتی که نماز جمعه اقامه شود .
۳ . وجوب تخییری ؛ یعنی شخص مخیر است بین اینکه نماز ظهر بخواند ، یا نماز جمعه .
۴ . می تواند نماز جمعه را بخواند ، ولی احتیاطاً باید نماز ظهر را هم بخواند .
۵ . اصلاً در زمان غیبت امام زمان ( علیه السلام ) نباید نماز جمعه اقامه شود .
طبیعی است که وظیفه هر مسلمانانی ، عمل به فتوای مرجع تقلید خود است .