چرا امام جمعه هنگام خطبه اسحله به دست می گیرد ؟

ممکن است دلیل اینکه امام جمعه باید موقع خطبه اسلحه بردارد ، این باشد که نماز جمعه یک نماز عبادی – سیاسی است ، و امام جمعه از آن نظر که امام و رهبر نمازگزاران یا منصوب از ناحیه رهبر است ، در نماز مسلح می شود و اسلحه به همراه برمی دارد ، تا هم آمادگی خود و نمازگزاران را برای پاسداری از حریم اسلام اعلان نماید ، و هم آنکه رعب و دلهره در دل های دشمنان ایجاد نماید .