در نماز جمعه حداقل چند نمازگزار باید ، حضور رسانند ؟

در مورد حداقل افرادی که نماز جمعه با آن تشکیل می شود ، حضرت امام ( قدس سرّ ) در رساله تحریرالوسیله می فرمایند :
اقل عددی که نماز جمعه با آن منعقد می شود ، پنج نفر است که یکی از آنها امام است . بنابراین اگر در نماز جمعه چهار نفر به امام اقتدا نمایند ، نماز جمعه آنان صحیح است .