نماز جمعه ای که فوت شده است چه حکمی دارد ؟

نماز جمعه ای که فوت شود قضا ندارد و باید به جای جمعه نماز ظهر بخواند ، و چنانچه وقت ظهر هم گذاشته باشد ، باید قضای نماز ظهر را به جا آورد .