چرا پرداخت خمس ، زکات و دیگر انفاقات مالی لازم است و در صورتی که سوسیالیسم می تواند به گونه ای ساده آن را اجرا کند ؟

عقل سلیم همیشه بهترین را انتخاب می کند . مسلّم است که قانون هستی از تمام جهات بر قانون یک بُعدی وضع شده توسّط دانشمندان برتری دارد ؛ مخصوصاً که با تجربه معلوم شده است که حتّی خواست این قانون گذاران نیز حاصل نشده باشد .
آیا قانونی که زاییده اندیشه انسان هایی است و حتّی نظریه پردازان سوسیالیسم به فرسودگی و ناکار آمدی آن اقرار و کرده اند می تواند جایگزین دستورات دینی شود که گذشت ایّام بر صحّت قوانینش صحّه می گذارد ؟ چقدر تفاوت است بین قانون ربّ الارباب و مخترعین سوسیالیسم ! ؟ آیا خدا فقط برای چند نسل و زمان است یا با مصلحت و سنجش قانون وضع کرده است ؟ آیا سوسیالیسم که تا چندی دیگر حتّی اسمی از آن باقی نخواهد ماند ، ضامن رفع این همه مشکلات خواهد بود ؟